neděle 23. září 2012

Půjčovna HOUH

 SEZNAM MATERIÁLU 

Předmět
Množství k disposici
Fotka
Cena půjčovného Kč/1kus/den a 
výše kauce
blemboš červený
2 ks
20,- Kč/den
300,- Kč
blemboš bílý
1 ks
20,- Kč/den
300,- Kč
prsák
4 ks
20,- Kč/den
300,- Kč
šrouby do ledu titanové
6 ks
20,- Kč/den - sada
300,- Kč
pípáky
1 ks
50,- Kč/den za první 2 dny,
20 Kč za každý další den
5000,- Kč
mačky turistické
1 ks
 20,- Kč/den
300,- Kč
průvodce Keltenkalk

(Výběr z oblastí Kaltenleutgebner Tal, Mödling,
Helenental,
Lindkogel, Peilstein/Thalhofergrat, Piestingtal,
Hohe Wand,  Fischauer Vorberge,
Puchberg/Grünbach, Neunkirchen,
Bucklige Welt,
Adlizgräben,
Höllental,
Schwarzau)

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Orpierre

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Bergell

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Severní vápencové Alpy

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Moravské skály

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Zillertal

Průvodce předán na stěnu v Jarošově

-
průvodce Arco

Průvodce předán na stěnu v Jarošově

-
průvodce FrankenJura

Průvodce předán na stěnu v Jarošově

-


 

Lavinový set
4 ks

50,- Kč/den první dva dny, 20Kč/den každý další den

5000,- Kč

 

Půjčovní řád půjčovny horolezeckého materiálu a knihovny:

 Horolezecký materiál a literatura budou poskytnuty pouze členům HO Uherské Hradiště (dále jen HOUH), kteří mají v aktuálním roce zaplaceny členské příspěvky v plné výši (dále jako člen)

  1. Každé zapůjčení materiálu nebo literatury bude zapsáno v knize zápůjček včetně data zapůjčení a vrácení, výše složené kauce i půjčovného.
  2. Podmínkou půjčení materiálu nebo literatury je složení kauce v hotovosti. Výše kauce je stanovena pro jednotlivé druhy materiálu dle tabulky výše.Tato kauce bude nájemci předána zpět při vrácení materiálu nebo literatury. 
  3. Správce půjčovny a knihovny (dále jen správce) je oprávněn vyžadovat od člena předložení průkazu totožnosti.
  4. Půjčovné je splatné v den vrácení horolezeckého materiálu. Den vrácení je uveden v knize výpůjček. 
  5. HOUH je oprávněn požadovat od člena smluvní pokutu za pozdní vrácení horolezeckého materiálu a literatury ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení v případě lavinového vyhledávače a ve výši 50 Kč,- za každý započatý den prodlení v ostatních případech.
  6. Výše půjčovného za jeden den zapůjčení je uvedena v tabulce výše. Maximální doba, na kterou lze materiál půjčit je 20 dnů, dobu delší lze dohodnout pouze výjimečně pro dlouhodobé akce v zahraničí. V takových případech se se půjčovné stanoví individuálně po dohodě se správcem
  7. Materiál nebo literaturu je člen povinen vrátit čistou a bez závad.
  8. Při ztrátě, odcizení nebo zničení materiálu nebo literatury uhradí člen cenu materiálu nebo literatury v plné výši (tzn. ve výši, za jakou je možné pořídit novou věc stejného druhu a vlastností). Na úhradu ceny materiálu bude použita kauce podle čl. 3. Kauce bude HOUH použita i ke krytí dalších výdajů, souvisejících s porušením povinností člena v souvislosti s užíváním půjčeného materiálu nebo literatury.
  9. Při poškození materiálu nebo literatury je správce oprávněn zvolit vhodný způsob kompenzace s ohledem na charakter poškození - tzn. opravu materiálu nebo finanční náhradu.
Správcem půjčovny a knihovny je v současnosti Pavel Urbánek, tel. 732 658 094.